Disclaimer

Dit Privacyreglement beschrijft hoe eenmanszaak Acupunctuurpraktijk Lautze handelend onder de naam Laura van der Vlugt  (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

Privacy

Cliëntendossier

De Therapeut is wettelijk verplicht (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO) van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen.

Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen: (I) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld. (II) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar een persoon herleidbare informatie besproken. (III) Informeren andere zorgverleners – Wanneer de Therapeut afwezig is en een andere therapeut waarneemt of bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de Cliënt). (IIII) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de Cliënt.

In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Cliënt: naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt. De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het dossier.

Veiligheid

De Therapeut doet haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd.

Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij het kopje contact. De Therapeut zal de bezwaren respecteren en in acht nemen. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Als de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeldt bij het kopje contact. De Therapeut zorgt dan voor aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

Cookies

De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangegeven welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden.

Acupunctuurpraktijk Lautze gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de Gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de Gebruiker. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van Gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de Gebruiker. Ook kan de Therapeut hiermee de website optimaliseren. De Gebruiker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de Gebruiker alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Door gebruik te blijven maken van deze website geeft de Gebruiker toestemming voor deze cookies en gaat de Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van deze privacy statement.

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

Contact

Acupunctuurpraktijk Lautze, gevestigd aan de Eikenlaan 2a, 2161 EA te Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eikenlaan 2a, 2161 EA lisse
info@lautze.nl
06 – 45 02 44 12
www.lautze.nl